DIME

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μεταναστευτικό ζήτημα και η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελούν προτεραιότητα για το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ορίζει την κοινωνική συνοχή ως ''τη δυνατότηα μιας κοινωνίας να εξασφαλίζει την ευζωία των μελών της, να ελαχιστοποιεί τις παρεκκλίσεις και να αποφεύγει την πόλωση''. Η επίδραση της μετανάστευσης στην κοινωνική συνοχή πρόκειται να αποτελέσει μείζων ζήτημα στο μέλλον για την Ευρώπη και μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Παρόλα αυτά, τα ποσοστά ανεργίας των μεταναστών είναι κατά προσέγγιση στο 21% έναντι του 10% των υπήκοων των Κρατών Μελών. Μια τέτοια κατάσταση εμπίπτει στο συγκεκριμένο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και την άνοδο του λαικισμού και της ξενοφοβίας σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της Ε.Ε. τα φαινόμενα αυτά στοχεύουν κατά του πληθυσμού των μεταναστών. Με τον τρόπο αυτό πολλοί είναι εκείνοι που αποκλείονται από την απασχόληση, την στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν πολυάριθμα εμπόδια που τους αποτρέπουν από την ένταξη τους στις κοινωνίες υποδοχής. Το πρόγραμμα φέρνει σε συνεργασία 6 εταίρους από 4 χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) και με διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρίες στην μετανάστευση, όλες με προσανατολισμό στην εκπαίδευση και στην ένταξη των εκτός Ε.Ε. μεταναστών, κυρίως όσων προέρχονται από τις χώρες της Βορείου Αφρικής.

 

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Το DIME στοχεύει στη βελτίωση της προσφοράς της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεταναστών, προκειμένου να προαχθεί η ενσωμάτωσή τους και η κοινωνική συνοχή. Οι εμπνευστές του προγράμματος προτείνουν :

 • Την ανάπτυξη ενός πλαισίου τυπικών και μη τυπικών προσόντων τα οποία είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πληθυσμών.
 • Την εκπόνηση και την εφαρμογή νέων διαδραστικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης με βάση τις διαδικασίες μάθησης, της εγκαρσιότητας και μια σειρά από διαδικασίες που θα διευκολύνουν την κοινωνικο-πολιτισμική και οικονομική ολοκλήρωση.

ΣΤΟΧΟΙ

Αυτά τα δύο κύρια ζητήματα έχουν διαφορετικούς στόχους και βήματα :

 • Να αναλυθούν, να συγκριθούν, να αξιολογηθούν διαφορετικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους, προκειμένου να εντοπιστούν οι επιπλέον αποτελεσματικές εξ' αυτών.
 • Να ληφθούν υπόψη τα πολιτισμικά, γλωσσικά, κοινωνικά και επαγγελματικά εμπόδια στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
 • Να εκπονηθούν περιεχόμενα, μεθόδοι και εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία διευκολύνουν την επιτυχή ενσωμάτωση.
 • Να επαληθευτεί η σημασία όλων των παραπάνωστο κοινό στόχο, ως μέρος μιας πειραματικής διαδικασίας.
 • Να εξασφαλιστεί η μεταφορά και η διάδοσή τους στον Ευρωπαικό χώρο και όλα τα παραπάνω να προωθηθούν στις χώρες προέλευσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι κύριες δραστηριότητες του DIME πρόκειται να λάβουν χώρα τον Σεπτέμβριου του 2015 έως και τον Αύγουστο του 2018. Θα περιλαμβάνουν :

 • Μια ανάλυση των πολιτικών υποδοχής και ένταξης των μεταναστών.
 • Μια ανάλυση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρακτικών και την αναγνώριση των καλών πρακτικών.
 • Την επισημοποίηση του πλαισίου τυπικών και μη τυπικών ικανοτήτων.
 • Τη δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων.
 • Έλεγχος των ενοτήτων αυτών με τους μετανάστες.
 • Την ανατροφοδότηση πειραματισμού και επισημοποίηση των ενοτήτων κατάρτισης.
 • Η διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω ειδικού δικτυακού τόπου.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Το DIME απευθύνεται σε :

 • Μετανάστες : νέους και ενήλικες (+18 ετών), εκτός Ε.Ε. (μη Ευρωπαίους), νομίμως διαμένοντες στην επικράτεια ασχέτως της κατάστασης τους (πρόσφυγας-οικονομικός μετανάστης) λιγότερο από δύο χρόνια.
 • Στους οργανισμούς υποδοχής και εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνοι για τα άτομα αυτά.
 • Σε εξωτερικούς οργανισμούς και τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών της εταιρίας.
 • Για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Μάθετε περισσότερα στο www.projetdime.eu/en/

Εγγραφη

στο ενημερωτικό μας δελτίο